Pages

Jun 2, 2009

Tűrkiye'deki çingeneler hakkında duyarasız - kara cahil sorular(*)

 • Hiç bir sosyolojik, antropolojik, psikolojik, araştırma yapılmış mıdır Tűrkiye’deki çingeneler hakkında?
 • Diğer űlkelerdeki çingenelerle herhangi bir sosyal, psikolojik bağları var mıdır?
 • Yerleşik yaşama geçmelerine rağmen göçebe kűltűrűnű mű hala sűrdűrűrler?
 • Çingeneler ne dűşűnűr 12 Eylűl hakkında?
 • Toplumdaki genel haksızlık, dengesizlik, adaletsizlik hakkında ne dűşűnűrler?
 • Hiç bir sosyal haklar műcadelesinde aktif rol almışlar mıdır? 
 • Toplumun hemen hemen herzaman en aşağılanan kesim olmaları hakkında ne dűşűnűrler?
 • Hiç űniversite mezunu çingene var mıdır? Hiç akademisyen var mı? 
 • Politikacı, bűrokrat var mı?
 • Oy vermenin zorunlu olmadığı zamanlarda oy verirler mi? Genelde kime oy verme eğilimindedirler? Demokratlara mı muhazafakarlara mı?
 • Yaşadıkları topluma kendilerini ait hissederler mi? 
 • Tűrkiye’deki çingeneler Tűrk műdűr? Yoksa Tűrk ve çingene kardeş midir?
 • Dinleri nedir?


(*) Vallahi burda hiç bir retorik falan yoktur. Gerçekten bu soruların yanıtını bilmiyorum. Hiç de fazla űzerinde kafa patlatmamışımdır. Belki de űzerinde kafa yormaya değer bulmamışım.
Post a Comment