Pages

Apr 1, 2012

Eğitim, Eğitmen, ve Dil Meselesi


Sırrı Süreyya Önder’in aşağıdaki konușmasında kullandığı yöntem (Latince bilmeyen bir gruba Latince’de yazılmış bir şiir okuması ve onları  bilmedikleri bir dilde karşıdakini anlamaya çalışmanın zorluğunu deneyimlemeye davet etmesi) çok kültürlü eğitim politikaları ve felsefesinin kaçınılmazlığını çok güzel ortaya koyuyor. Bu örnek karșısında bir an olsun durulup bir empati kurmaya çalıșmıyorsanız siz sadece ruhunuzu değil beyninizi de șeytana satmıșsınız demektir.

Her şeyin başında birinin anadilini yasaklayarak eğitimeye çalışmak eğitim kavramının kendisiyle çelişmektedir. Buna eğitim denemez; bu kolonileştirmedir, bu asimilasyondur, bu beyin yıkamaktır, bu çocuğun zihinsel gelişmesinde yara açmaktır.

Bu konudan hareketle biraz őğretmenden őğretmenlikten sőz etmek  istiyorum. O, 657 sayılı yasaya dayalı őğretmenlikten değil, yűrekte olan őğretmenlikten sőz etmek istiyorum; hani őğretmeyi seven, őğretirken őğrenen, őğrencinin kendi potensiyellerini en sağlıklı ve en yetkin biçinde geliştirebileceği bir őğrenme atmosferi yaratma çabası içindeki őğretmenlikten.  Yani bűtűn olanaksızlıklara bűtűn yasakçı mevduat ve műfredata rağmen verilen çabadan sőz etmek istiyorum.

Iyi bir őğretmen iyi bir eğiticidir. Őğrenme ve őğretmeyi kendine hedef seçendir. Őğrenme ve őğretmenin en iyi biçimde gerçekleşmesinin sınıfın dőrt duvarlarının dışında olup bitenle ilişkisini bilir. Ve bunlar genelde yılın őğretmeni seçilmeyenlerdir. (Yılın őğretmeni seçilenler var ya onlar daha çok kıç yalamada iyidirler, idareyle ve egemen otoriteyle barışık oldukları için ődűl alırlar. Onlar daha çok istendik insan tipi yaratmada etkin rol oynadıkları için ődűllendirilirler. Yoksa çocuğun yetenkleri ve potensiyellerini çocuğun ilgisi doğrultusunda zenginleştirmeye amaçladıkları için değil. )

Iyi bir eğitici toplumsal bűtűn olayları műfredatının sűzgecinden geçirendir ya da duruma gőre tersini (műfredatı olayların sűzgecinden geçirendir . Őrneğin, iyi bir eğitmen erkek egemen kűltűrű direkt ve dolaylı yoldan destekeleyecek dil kullanmamaya çalışır; Cinsiyet ayrımcılığı yapmaz; okulda, derste, sırada sınıf  ayrımcılığı yapmaz; Militarizme destek verecek tutumlardan kendini arındırır. Őğrencinin iyi bir asker değil iyi bir dűnya vatandaşı olarak yetiştirmenin koşullarını olanaklı kılmaya çabalar. Hatta hatta çocuğun evden, sokaktan getirdiği  yanlış kűltűrel őğeleri bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde pekiştirmemeye çalışır.  Nefret duygularına sınıfında yer vermez.  

Kurumsal Sınırlılıklar
Dil meselesine yeniden dőnersek. Kuşkusuz ki őğretmeni (Tűrk ya da Kűrt) kısıtlayan kurumsal ve yasal koşullar vardır. Ve őğretmen bunlarla diğer uygun kanallar aracılığı ile (sendika, dernek, vb.) műcadelesini sűrdűrűrken ırkçı ve adaletsiz sistemin bir uzantısı olmamaya da çalışır. Őrneğin anadilde çocuklara eğitim verecek donanıma sahip değildir, olsa da yasalar karşısında bunu yapaqmaz çunkű dersi Tűrkçe işlemek zorundadır, ve Tűrkçeyi o Kűrt çocuklarına őğretmek zorundadır. Bunu yaparken dayak ve aşağılama kullanarak çocuğun bilmediği bir dil őğretilmemesi gerektiğini bilir. Tűrkçeyi őğretirken Kűrtçenin de Tűrkçe kadar iyi bir dil olduğunu çocuğa hissetirirse, çocuğun bilişsel gelişimini doğrudan etkileyecek őzbenliğini de gűçlendirmiş olur. Çocuğun kendine, kendi anadiline, kendi kűltűrűne saygısını zedelemeden yapılan eğitim o faşizan, o çocuğun kimliğini yok etmeyi hedef almış politikaları nőtrlemede bir katkı olacaktır.

Post a Comment